Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas i våra undersökningssystem. Vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig, analysera information i samband med undersökningar och gällande en offert eller annan fråga du har ställt oss, eller för att skicka vårt nyhetsbrev.

Rätt till radering eller ändring av personuppgifter samt till registerutdrag

Du har rätt att begära att Reflect, helt eller delvis, tar bort dina personuppgifter och/eller bakgrundsdata som vi sparat i vår databas. Vidare har du rätt att ändra eller ta del av de uppgifter som vi har sparat om dig.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Vi genomför också undersökningar med våra uppdragsgivares kunder eller medlemmar. I de fall vi får personuppgifter via våra uppdragsgivare är det uppdragsgivaren som är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna, medan Reflect är personuppgiftsbiträde. Vi ingår alltid personuppgiftsbiträdsavtal med våra uppdragsgivare, vilka reglerar den personuppgiftsansvariges respektive personuppgiftsbiträdets ansvar och skyldigheter.

Informationen och personuppgifterna för ovan det urval vi får från våra uppdragsgivare används endast inom ramen för den undersökning som urvalet avser.

Säkerhet

Reflect har upprättat nödvändiga säkerhetsrutiner för behandlingen av personuppgifter enligt de krav som uppställs i GDPR-lagstiftningen och av Datainspektionen. Alla personuppgifter sparas inom EU och tillgången till dina personuppgifter är begränsad till ett fåtal personer som ansvarar för all urvalshantering och bearbetning av alla insamlade data.

Klagomål

Om du anser att Reflect inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt GDPR-lagstiftningen, har du rätt att klaga hos Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se